Thông báo

Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” 07:42 02/03/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Phú trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 07:02 02/03/2024        Thông báo V/v đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03:43 01/03/2024        V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ 03:29 01/03/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ giao nhận quân huyện Thoại Sơn năm 2024 08:44 28/02/2024        Về việc triển khai Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ GTVT 04:02 27/02/2024        Quyết định Về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành Quốc lộ 80B 03:54 27/02/2024        Sở Giao thông vận tải An Giang làm việc với UBND huyện Châu Thành trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải 10:17 27/02/2024        Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của BCH Trung ương đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 10:05 27/02/2024        Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm năm 2024 04:38 26/02/2024       

Theo dòng sự kiện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang

08:32 27/06/2023

Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 2157/2022/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Ngày 12/6/2023 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. 

Ảnh: Tập thể Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang

Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường; Cảng vụ Đường thủy nội địa có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quy định nơi neo đậu cho phương tiện thủy nội địa (sau đây viết tắt là phương tiện), tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu.

2. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong phạm vi của cảng, bến, khu neo đậu đối với:

a) Phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường;

b) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và danh bạ thuyền viên;

c) Thiết bị xếp dỡ hàng hóa, người điều khiển thiết bị xếp dỡ hàng hóa theo quy định.

3. Cấp giấy phép, lệnh điều động hoặc không cấp phép vào, rời cảng, bến, khu neo đậu cho phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài vào, rời cảng, bến, khu neo đậu theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận và thông báo tình trạng luồng đường thủy nội địa cho thuyền viên, người lái phương tiện và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm.

5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về GTVT đường thủy nội địa.

6. Thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cảng, bến, khu neo đậu;

b) Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến, khu neo đậu, luồng chuyên dùng vào cảng, bến, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến, khu neo đậu;

c) Khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm xử lý;

d) Xác nhận việc khắc phục sự cố hoặc các nguy cơ gây mất an toàn đối với các cảng, bến, khu neo đậu đã được loại bỏ.

7. Công bố hạn chế giao thông trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; thỏa thuận đối với hoạt động nạo vét cải tạo vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý.

8. Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu theo thẩm quyền và quy định pháp luật; huy động lực lượng, phương tiện, tàu biển, tàu công vụ và các loại phương tiện khác trong khu vực cảng, bến, khu neo đậu để tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp theo quy định.

9. Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng, bến, khu neo đậu và phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài theo quy định.

10. Thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định để Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, xác nhận hàng năm giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa.

11. Theo dõi, giám sát việc xếp hàng hóa từ phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài lên cảng, bến và từ cảng, bến xuống phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài hoặc giữa các phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu.

12. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm; xử phạt vi phạm hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

14. Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai nạn, sự cố.

15. Cập nhật thông tin cảng, bến, khu neo đậu, phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài, hàng hóa, hành khách, xử phạt vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu của Sở GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

16. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy chuẩn, tiêu chuẩn cảng, bến, khu neo đậu khi có yêu cầu.

17. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Giám đốc Sở GTVT phê duyệt và tổ chức thực hiện.

18. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính được giao; thực hiện chế độ chính sách, thống kê, báo cáo theo phân cấp và quy định của pháp luật.

19. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Giám đốc Sở GTVT giao.

Ảnh: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về GTVT đường thủy nội địa.

Cơ cấu tổ chức

- Ban Giám đốc:

+ Giám đốc.

+ Phó Giám đốc.

- Phòng quản lý chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính.

+ Phòng Nghiệp vụ.

- Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa:

+ Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa số 01.

+ Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa số 02.

Địa chỉ trụ sở tại số 01, đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang./.

(Tin bài: Trần Thanh Tâm - Cảng vụ Đường thủy nội địa)

 

Sở GTVT An Giang

Các tin khác