Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa theo công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

07:59 29/11/2021

Ngày 28/11/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang ban hành văn bản số 2690/SGTVT-QLVTPT&NL về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa theo công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó:

Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành kế hoạch ban hành quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh An Giang”

Căn cứ Thông báo số 4166/TB-SYT ngày 26/11/2021 của Sở Y tế An Giang về việc cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 2.

Sở Giao thông vận tải An Giang Thông báo đến các tổ chức, đơn vị liên quan khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản số 2355/SGTVT-PQLVTPT&NL ngày 24/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật cấp độ dịch   COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, đối với cấp độ 01 và cấp độ 02 hoạt động bình thường, cấp độ 03 và cấp độ 04 tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội theo công bố cấp độ dịch COVID-19 của Sở Y tế An Giang.

Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan y tế./.

Sở GTVT An Giang

Các tin khác