GIÁM ĐỐC SỞ
Ô. Ngô Công Thức

Ông Ngô Công Thức

Giám đốc

Điện thoại: 0913 749779

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

Ông Đỗ Văn Thơm

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0944.999.669

Ô.  Nguyễn Thanh Cường

Ông Nguyễn Thanh Cường

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0939.214.190

#

Ông Nguyễn Thanh Sang

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913 100334

TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN
#

Ông Lê Quốc Hưng

Quyền Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại: 0918 204307

#

Ông Trần Nhựt Qui

Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Điện thoại: 0913 649732

Bà Hồ Thị Mỹ Tuyền

Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính

Điện thoại: 0939 974992

#

Ông Lâm Vĩnh Cường

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công trình giao thông

Điện thoại: 0918 353558

#

Ông Nguyễn Thanh Kỳ

Chánh Thanh tra Sở

Điện thoại: 0919 096609

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN
#

Ông Nguyễn Văn Hào

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0986 735098

#

Ông Huỳnh Trí Minh

Phó Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Điện thoại:0903 937482

#

Ông Võ Phú Hiển

Phó Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Điện thoại:0982 601525

#

Bà Cao Thị Thu Loan

Phó Trưởng phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

Điện thoại: 0918 594544

#

Bà Đặng Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

Điện thoại: 0917 235003

#

Ông Nguyễn Ngọc Tấn

Phó Chánh Thanh tra Sở

Điện thoại: 0918 060143

#

Ông Huỳnh Ngọc Sang

Phó Chánh Thanh tra Sở

Điện thoại: 0913 624034

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ
Ô. Khưu Phong Nhã

Ông Khưu Phong Nhã

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang

Điện thoại: 0916 003343

#

Ông Nguyễn Thiện Bằng

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ An Giang

Điện thoại: 0913 786141

#

Ông Phạm Đăng Lên

Giám đốc Bến xe khách Châu Đốc

Điện thoại: 0913 877119

#

Ông Bùi Lê Anh Tài

Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Điện thoại: 0949 332122

#

Ông Võ Minh Chánh

Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang

Điện thoại: 0989 119899

#

Ông Võ Ngọc Hiền

Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh An Giang

Điện thoại:0918 752220

#

Ông Lê Văn Xác

Phó Giám đốc Bến xe khách Châu Đốc

Điện thoại: 0913 730723

#

Ông Nguyễn Công Bằng

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang

Điện thoại:

#

Ông Lê Hoàng Diệu

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang

Điện thoại: 0918 067698

#

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang

Điện thoại:

#

Ông Hồ Minh Ức

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ An Giang

Điện thoại: 0913 173107

#

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ An Giang

Điện thoại: 0946 205570