Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Xây dựng, tổ chức giao thông
Hơn 24 tỷ đồng bồi thường Dự án nâng cấp ĐT 943 (08/01/2017)

Phó Chù tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa phê duyệt phương án bồi thưòng dự án đầu tư nâng cấp Đưòng tỉnh 943: đoạn Tân Tuyến - Sóc Triết, huyện Tri Tôn; với tổng dự toán kinh phí bồi thường hơn 24 tỷ đồng, từ Ngân sách tỉnh.

 

Responsive image
 

 

Quy mô giải tỏa 44.612,80m2 do 396 hộ dân quản lý sử dụng, trong đó: đất ở nông thôn (ONT): 35.111,20m2; đất trồng cây lâu năm (CLN): 9.377,30m2; đất trồng cây hàng năm (CHN):124,30m2.

 

Dự án giải tỏa, bồi hoàn  nhà, vật kiến trúc và tài sản khác của 58 hộ dân.

 

Tổng dự toán kinh phí bồi thường: 24.171.l00.00đ, gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc; chi phí bồi thường cây trồng; chi phí hỗ trợ khối lượng đào đắp; chi phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đất nông nghiệp... từ nguồn ngân sách tỉnh.

 

NPQ/QĐ: 3660/QĐ-UBND


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu