Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Cải cách hành chính
An Giang: Triển khai rà soát quy định TTHC (02/01/2017)

“Đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) trên cơ sở hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về TTHC. Sản phấm rà soát quy định TTHC phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được các mục tiêu đề ra.” Đó là nội dung yêu cầu Kế hoạch: Rà soát quy định TTHC vừa được Chủ tỉch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh phê duyệt, thực hiện trong năm 2017.

 

Responsive image
 

 

Theo đó, năm 2017 Tỉnh An Giang tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Rà soát mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với 36 TTHC, thuộc 13 nhóm, cụ thể: nhóm TTHC về lệ phí hộ tịch tại UBND cấp xã;  lệ phí quốc tịch; Nhóm TTHC quảng cáo; quy định về Khoa học và công nghệ; Nhóm TTHC quy định về tiếp công dân và xử lý đơn; về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; Nhóm TTHC quy định thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Nhóm TTHC quy đinh đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lưu thông hàng hóa trong nước, xúc tiến thương mại.

 

Ngoài nội dung rà soát nêu trên, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát TTHC thường xuyên theo quy định của pháp luật

 

Tiêu chí, nguyên tắc rà soát,

Kế hoạch 697/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập tiêu chí, nguyên tắc rà soát, theo đó các TTHC được ban hành một cách chặt chẽ, nội dung đơn giản, dễ hiếu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện TTHC, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của TTHC.

 

Phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan khi giải quyết TTHC; bảo đảm tính liên thông, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà khi giải quyết TTHC; bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với TTHC; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

 

Vận động tổ chức, cá nhân tham gia rà soát quy định TTHC

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch rà soát quy định TTHC năm 2017.

 

Các Sở, ban, ngành tổ chức rà soát, đánh giá TTHC đúng nội dung, thời gian quy định và bảo đảm chất lượng rà soát; thuộc phạm vi quản lý của ngành. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân và doanh nghiệp nhưng chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đã được phê duyệt thì chủ động tiến hành rà soát và đề nghị Sở Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến, kiếm soát chất lượng, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, kiến nghị về Trung ương.

 

NPQ/KH: 697/KH-UBND 


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu