Theo dòng sự kiện

An Giang: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025.

11:17 04/10/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình hôm thứ hai ngày 1/10 đã bàn hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Mục đích kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Đối tượng gồm: các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh.

Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý và điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp;

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Responsive image
 

Tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức: Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính: tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm: thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử: thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống: tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước do cơ quan đơn vị và địa phương phát động, tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo Kế hoạch, Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, cụ thể:

- Năm 2019: Tổ chức phát động, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua;

- Năm 2022: Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025;

- Năm 2025: Tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch ./.

KH: 607 /KH-UBND