Xây dựng, tổ chức giao thông

Thanh tra, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

07:42 16/10/2020

Tại văn bản 5107 /VPUBND-KTN ngày 14/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu;

 

Responsive image
 

 

Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, tuân thủ đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu thầu, thi công, giám sát, thanh quyết toán để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xây dựng nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam;

Đặc biệt là quy định ràng buộc trách nhiệm, tăng tính độc lập, giám sát chuyên môn của nhà thầu thiết kế, giám sát, thi công trong suốt quá trình triển khai thực hiện cho đến khi hoàn thành dự án; rà soát các dự án đang, sắp triển khai, đảm bảo không để xảy ra các sai phạm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuân thủ đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu./.

CV: 5107 /VPUBND-KTN

Các tin khác