Cải cách hành chính

An Giang; Kiểm tra TCVN ISO 9001:2008 các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

03:32 09/01/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư ngày 7/1 phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

 

Theo Kế hoạch số 49/KH-SKHCN, Mục tiêu: Đánh giá  kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải tiến thủ tục hành chính.

 

Cải tiến phương thức và phương pháp làm việc, minh bạch hóa các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho các đổi tượng khách hàng.

 

Đối tượng kiểm tra là các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính hành nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Responsive image
 

Việc kiểm tra được thực hiện bằng 02 hình thức:

- Kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo 120 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (31 cơ quan cấp tỉnh, 11 UBND huyện, thị, thành phổ, 78 UBND phường, xã, thị trấn) đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

 

- Kiểm tra tại trụ sở cơ quan 40 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (05 cơ quan cấp tỉnh, 02 UBND huyện, thị, thành phố, 33 UBND phường, xã, thị trấn) đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

 

Đoàn Kiểm tra ISO tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong quý 3/2019./.

 

QĐ: 26/QĐ-UBND