Cải cách hành chính

Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

02:43 26/07/2019

Cổng thông tin Sở GTVT tỉnh An Giang tiếp tục giới thiệu phần 3. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - quy định tại Thông tư số 50 ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

 

Theo quy định, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến cơ quan đăng ký phương tiện.

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu

2.  Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có) đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp

3. Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến đối với trường hợp có sự thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp

 4. Bản vẽ mặt bằng công trình bến, sơ đồ vùng nước, vùng đất của bến đối với trường hợp bến thủy nội địa được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- Phí, lệ phí: 100.000đ/lần

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ tại:Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc đăng ký trực tuyến qua Trang dịch vụ công - Cổng thông tin điện tử hoặc gửi qua hệ thống bưu điện đến cơ quan đăng ký

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì Trung tâm phục vụ hành chính công cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ khai thác  hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Trang dịch vụ công - Cổng thông tin điện tử Sở GTVT (trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích), nếu hồ sơ đầy đủ thì hệ thống sẽ gửi biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở GTVT thông báo qua ngay và Bộ phận đăng ký trực tuyến Sở GTVT hướng dẫn chủ khai thác hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ khai thác bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định,  Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông địa gửi chủ khai thác.

Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, Sở GTVT tỉnh An Giang liên kết với bưu điện An Giang tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Theo đó, tổ chức – cá nhâncó nhu cầu trực tiếp liên hệ với các bưu cục ở xã, phường, thị trấn hoặc bưu cục cấp huyện nơi cưu trú để được hướng dẫn làm thủ tục, hỗ trợ đăng ký trực tuyến và gửi hồ sơ đến Sở GTVT.

Sở GTVT tỉnh An Giang tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và gửi trả kết quả giải quyết thủ tuc hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm đến nhà hoặc nơi được yêu cầu./.

 

Các tin khác