Cải cách hành chính

Bãi bỏ 06 TTHC lĩnh vực GTVT

01:41 09/12/2019

Ngày 06/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định số 2900/QĐ-UBND: Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

 

Responsive image
 

Có 06 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa chính thức bãi bỏ từ ngày 06/12/2019, cụ thể:

1. Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam;

2. Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông;

3. Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa;

4. Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố);

5. Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố);

6. Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa ./.

 

QĐ: 2900/QĐ-UBND