Vận tải

Xử lý vi phạm, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải phần 4.12, 4.13

01:31 12/10/2020

(văn bản số 9211/BGTVT- VT ngày 15/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải) 4.12 Đối với nội dung: “Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định thời gian làm việc trong ngày và thời gian lái xe liên tục của lái xe; Điều 12 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định thiết bị giám sát hành trình phải cung cấp các thông tin: Hành trình, thời gian lái xe liên tục, thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông,...

 

Responsive image
 

 

Trước đây, Sở GTVT thực hiện kiểm tra việc chấp hành tốc độ, thời gian lái xe, hành trình chạy xe, việc duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình trong thời gian xe tham gia giao thông,. để tiến hành xử lý thu hồi phù hiệu, chấp thuận khai thác tuyến theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015. 


Tuy nhiên, hiện nay Thông tư 10/2015/TT-BGTVT đã bãi bỏ. Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hình thức, phương pháp, đơn vị xử lý đối các trường hợp vi phạm như: thời gian lái xe, hành trình, thiết bị không duy trì,... khi phát hiện vi phạm qua Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu TBGSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có cơ sở triển khai thực hiện, nhằm tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Đối với nội dung này, thực hiện xử lý các lỗi vi phạm theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

4.13 Đối với nội dung: “Tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008.

Một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP, trong khoảng thời gian từ nay đến trước ngày 31/12/2021 các đơn vị này đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do hết hạn, hư hỏng, ... .thì Người điều hành vận tải có phải áp dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008 không”.

Đối với nội dung này, theo quy định tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP đã có quy định... ‘ ‘trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.”


Như vậy, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải trước ngày 01/04/2020 khi thực hiện cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến 31/12/2021 chưa phải đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Từ ngày 01/01/2022 thì người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải phải đảm bảo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Bạn đọc có nhu cầu đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Sở GTVT An Giang để tải văn bản số 9211/BGTVT- VT của Bộ Giao thông vận tải - file đính kèm dưới bài viết hoặc mục hồ sơ công khai.

 

văn bản số 9211/BGTVT- VT

Các tin khác