Xây dựng, tổ chức giao thông

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Đề án 426

03:18 07/05/2019

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình hôm thứ bảy 4/5 đã quyết định thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Đề án 426/ĐA-UBND: Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 tại các địa phương: Chợ Mới, Phú Tân, Tri Tôn và Thoại Sơn; thời gian dự kiến 02 ngày, tuần thứ 2 của tháng 5/2019./.
Responsive image
 

 

Quyetdinh 1063/QĐ-UBND