Vận tải

Vận tải đường bộ: Tiếp theo nội dung phần 4.4, 4.5, 4.6

08:27 29/09/2020

(văn bản số 9211/BGTVT- VT ngày 15/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải) 4.4. Đối với nội dung: “Về việc ký hợp đồng điện tử (theo điểm b khoản 4 Điều 16 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) khi bên thuê vận tải (hành khách) không thể thực hiện ký số khi giao kết hợp đồng”.
Responsive image
 

 

Đối vi ni dung này, đề ngh thc hin theo quy định ti Điu 16 Ngh định s 10/2020/NĐ-CP, Chương 4 ca Lut Giao dch đin t và các văn bn hướng dn có liên quan.

 

4.5. Đối vi ni dung: “Đối vi các tuyến mi chưa nm trong danh mc mng lưới tuyến được cơ quan có thm quyn công b (khon 2 Điu 20 Ngh định s 10/2020/NĐ-CP): Trường hp gi xe xut bến ca hai S Giao thông vn ti không thng nht không đúng vi gi xe xut bến mà hai bến xe thng nht thì gii quyết như thế nào? Vic cp phù hiu vn ti trong trường hp mã s tuyến chưa công b? ”

 

Đối vi ni dung này, thc hin theo quy định ti đim b khon 2 Điu 20 Ngh định s 10/2020/NĐ-CP ca Chính ph;

Vic cp phù hiu vn ti trong trường hp mã s tuyến chưa công b? B GTVT ghi nhn để nghiên cu đưa vào quy định trong quá trình xây dng Thông tư sa đổi, b sung mt s điu ca Thông tư s 12/2020/TT-BGTVT.

 

4.6. Đối vi ni dung: “Ti khon 8 Điu 63 Thông tư s 12/2020/TT-BGTVT quy định “S Giao thông vn ti xây dng cơ s d liu, lp trang thông tin đin t v qun lý hot động vn ti bng xe ô tô ca địa phương... ” Đề ngh gii thích rõ hơn v ni dung này, vì hin nay cơ s d liu qun lý hot động vn ti bng xe ô tô là cơ s d liu dùng chung trên c nước (trên h thng dch v công cp, đổi phù hiu, bin hiu, h thng giám sát hành trình) rt thun tin cho vic tra cu phương tin, vì vy các địa phương có cn thiết xây dng sơ s d liu riêng không? ”

 

Đối vi ni dung này, B GTVT yêu cu thng nht thc hin: Xây dng cơ s d liu là vic S Giao thông vn ti có trách nhim tng hp và cp nht cơ s d liu qun lý vn ti ti địa phương vào các phn mm qun lý ca B GTVT, Tng cc Đường b Vit Nam theo chc năng nhim v được giao ti Điu 12, Điu 53 ca Thông tư s 12/2020/TT-BGTVT. Đối vi ni dung lp Trang thông tin đin t ca S để niêm yết các thông tin liên quan đến quá trình qun lý hot động vn ti ca địa phương trên Trang thông tin đin t ca S theo quy định ti khon 1 Điu 19 Thông tư s 12/2020/TTF-BGTVT để cung cp thông tin qun lý hot động vn ti được kp thi đảm bo tính công khai, minh bch.

 

Bn đọc có nhu cu hãy đăng nhp vào Cng thông tin đin t S GTVT An Giang để ti văn bn s 9211/BGTVT- VT ca B Giao thông vn ti - file đính kèm dưới bài viết, hoc mc h sơ công khai.

 

Các tin khác