Cải cách hành chính

Thời hạn đổi bằng thuyền trưởng máy trưởng 31/12/2019.

07:17 10/12/2018

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (ĐTNĐVN) cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13, bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa (PTTNĐ) được cấp trước ngày 01/01/2015 tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.
Responsive image
 

 

Cục ĐTNĐVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố triển khai đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng sang Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng PTTNĐ theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ thực hiện;

Tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng bằng phải đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; đồng thời với việc xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tăng thời gian làm việc (nếu cần), tổ chức đổi bằng đến tận cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ và phục vụ người dân có nhu cầu thực hiện đồi bằng nhanh chóng, thuận tiện.

Phối hợp với bưu điện địa phương tiếp nhận h sơ và trả kết quả trên địa bàn. Công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến việc đổi bằng, lệ phí và giá dịch vụ để người dân biết, lựa chọn; thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó, Cục ĐTNĐVN cũng  đề nghị các Sở GTVT tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết và tích cực thực hiện đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng PTTNĐ bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

công văn số 2420/CĐTNĐ-PTTV