Theo dòng sự kiện

Mời thầu khai thác xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang

01:41 19/02/2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức, đơn vị có kinh doanh vận tải hành khách tham gia dự thầu, cho các gói thầu khai thác xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang, nội dung sau:

 

I/- Gói thầu số 01: Khai thác các tuyến xe buýt nhỏ chất lượng cao trong nội ô TP.Long Xuyên và TP.Châu Đốc;

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung gói thầu: Khai thác các tuyến xe buýt nhỏ chất lượng cao trong nội ô TP.Long Xuyên và TP.Châu Đốc.

- Giá gói thầu : 25 tỷ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 năm.

2. Nguồn vốn: vốn của Doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện khai thác và tự trang trải chi phí và được hưởng các chính sách ưu đãi (nếu có).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Phương thúc lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2020 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành và nộp HSDT: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải An Giang. Số 1 – Lý Thường Kiệt – phường Mỹ Bình – thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.831174 hoặc 02963.831471.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh cùa Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

10.Thời điểm mở thầu và công bố: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

11.Thành phần hồ sơ dự thầu: mỗi Gói thầu gồm 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ sao hoặc có đóng dấu treo của Công ty).

 

Responsive image
 

II/- Gói thầu số 02: Khai thác các tuyến xe buýt nhanh chất lượng cao hoạt động các tuyến trọng điểm nội tỉnh.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung gói thầu: Khai thác các tuyến xe buýt nhanh chất lượng cao hoạt động các tuyến trọng điểm nội tỉnh.

- Giá gói thầu : 30 tỷ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 năm

2. Nguồn vốn: vốn của Doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện khai thác và tự trang trải chi phí và được hưởng các chính sách ưu đãi (nếu có).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Phương thúc lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2020 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành và nộp HSDT: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải An Giang. Số 1 – Lý Thường Kiệt – phường Mỹ Bình – thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.831174 hoặc 02963.831471.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh cùa Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

10.Thời điểm mở thầu và công bố: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

11.Thành phần hồ sơ dự thầu: mỗi Gói thầu gồm 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ sao hoặc có đóng dấu treo của Công ty).

 

 

III/-Gói thầu số 03: Khai thác 07 tuyến xe buýt thông thường đã hết hạn thời gian khai thác, gồm: An Hòa – Chợ Mới; An Hòa – Thuận Giang; Năng Gù – Tân Châu; Châu Giang – Tân An; Lộ tẻ Châu Thành – Tri Tôn; Tri Tôn – Vĩnh Gia; Tri Tôn – Vàm Rầy;

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung gói thầu: Khai thác 07 tuyến xe buýt thông thường đã hết hạn thời gian khai thác, gồm: An Hòa – Chợ Mới; An Hòa – Thuận Giang; Năng Gù – Tân Châu; Châu Giang – Tân An; Lộ tẻ Châu Thành – Tri Tôn; Tri Tôn – Vĩnh Gia; Tri Tôn – Vàm Rầy.

- Giá gói thầu : 20 tỷ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 năm

2. Nguồn vốn: vốn của Doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện khai thác và tự trang trải chi phí và được hưởng các chính sách ưu đãi (nếu có).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Phương thúc lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2020 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành và nộp HSDT: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải An Giang. Số 1 – Lý Thường Kiệt – phường Mỹ Bình – thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.831174 hoặc 02963.831471.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh cùa Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

10.Thời điểm mở thầu và công bố: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

11.Thành phần hồ sơ dự thầu: mỗi Gói thầu gồm 03 bộ (01 bộ gốc, 02 bộ sao hoặc có đóng dấu treo của Công ty).

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang kính mời các Nhà thầu gửi hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Các tin khác