Theo dòng sự kiện

An Giang: Thực hiện công tác pháp chế năm 2019.

09:57 15/02/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng hôm thứ ba (12/2) đã phê duyệt Kế hoạch số 53/KH-UBND: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 55 của Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế ở địa phương.

 

Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí tổ chức, nhân sự đảm nhiệm công tác pháp chế đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu công tác pháp chế.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và các văn bản có liên quan. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định hoặc đề xuất UBND trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để thực hiện ở địa phương. 

Tăng cường truyền thông về phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021”

Tuyên truyền các văn bản liên quan đến cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 gắn với thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan;

Responsive image
 

Tiếp tục thực hiện rà soát, công bố, công khai; niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; rà soát quy định thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết; tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực do cơ quan quản lý;

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của tỉnh về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Các tổ chức pháp chế doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch, quý 3 - Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm tra công tác pháp chế năm 2019./.

Kế hoạch số 53/KH-UBND: