Vận tải

Gần 400 triệu đồng nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến TL 948

03:27 28/05/2019

Ngày 24/5, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chấp thuận về mặt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 948 (đoạn từ chợ Nhà Bàng đến cầu Bưng Tiền và từ cổng Lâm Viên Núi Cấm đến ranh Tri Tôn)
Responsive image
 

 

Tổng chiều dài dự án khoảng 8,785 km (đoạn Nhà Bàng cầu Bưng tiên 6,085km, đoạn từ Lâm Viên Núi cấm đến ranh Tri Tôn 2,7Km); Mặt cắt ngang đường có 4 loại: 12 m ở ngoài đô thị và 15m trong đô thị.

Tổng mức đầu tư dự kiến 363.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh

Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 ./.

CV2501/VPUBND-KTN