Vận tải

Điều tra phương tiện thủy nội địa

09:31 25/07/2019

“Điều tra phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải thủy trên phạm vi toàn quốc” sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 03/2020.

 

Ngày 20/7, Cục trưởng Cục ĐTNĐVN Hoàng Hồng Giang phê duyệt Kế hoạch số 1100/KH-CĐTNĐ, triển khai thực hiện cuộc điều tra phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản, làm căn cứ để tiếp tục triển khai công tác đăng ký, quản lý kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện; đào tạo cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; quản lý hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy theo quy định.

Kết quả của cuộc điều tra sẽ là cơ sở để hoàn thiện cơ chế chính sách đẩy mạnh công tác đăng ký phương tiện, đôi mới mô hình nâng cao chẩt lượng, hiệu quả công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Responsive image
 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện thủy nội địa. thuyền viên, người lái phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải thủy phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy trên phạm vi toàn quổc cũng như của từng vùng và từng địa phương.

Ban chỉ đạo thực hiện điều tra gồm 02 cấp; Cấp 1 là Ban Chỉ đạo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cấp 2- Ban Chỉ đạo của các Cảng vụ đường thủy nội địa (bao gồm các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục và các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Cuộc điều tra triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 3/2020./.

 

 

Kế hoạch số 1100/KH-CĐTNĐ