Theo dòng sự kiện

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

07:55 04/08/2019

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/7 – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã phê duyệt kế hoạch 457/KH-UBND: tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 

Trong đó tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc góp phần xây dựng nền hành chính thực sự liêm khiết, minh bạch, phát huy dân chủ, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mục đích của Kế hoạch còn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch 457/KH-UBND là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu: Theo đó, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;

Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

Responsive image
 

Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Công khai thời gian, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, “tham nhũng vặt”; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

Cùng với đó, đẩy nhanh, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện hiệu quả khung Đề án "An Giang điện tử" giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Khắc phục những tồn tại, hạn chế tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp. Triển khai hệ thống camera giám sát hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Kế hoạch 457/KH-UBND