Theo dòng sự kiện

Bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp ĐT948

09:22 07/01/2019

Phó Chủ tich UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 phân đoạn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên; với tổng kinh phí bồi thường 10.432.730.000đ.

 

Theo Quyết định số 3321/QĐ-UBND, Dự án Nâng cấp cẩp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên có quy mô giải tỏa về đất là 7.260,70m2; giải tỏa nhà, vật kiến trúc và tài sản khác của 65 hộ dân.

 

Responsive image
 

Tổng kinh phí bồi thường 10.432.730.000đ (mười tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng) từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, gồm có các khoản: chi phí bồi thường về đất; nhà và vật kiến trúc; bồi thường cây trồng: chi phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm; chi phí hỗ trợ công đào đắp; chi phí khen thưởng…

 

UBND huyện Tịnh Biên công bố mức bồi thường và tổ chức thực hiện việc bồi thường đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành./.

Quyết định số 3321/QĐ-UBND