Theo dòng sự kiện

Đổi bằng thuyên trường, máy trưởng PTTNĐ trước ngày 31/12/2019.

02:01 09/12/2019

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vừa yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết và tích cực thực hiện đổi bằng thuyên trường, máy trưởng phương tiện thủy nội địa (PTTNĐ ) sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyên trường, máy trưởng PTTNĐ bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

 

Responsive image
 

 

Chủ động bổ sung nhân lực, trang thiết bị, tăng thời gian làm việc (nếu cần), tổ chức đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng PTTNĐ sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng PTTNĐ đến tận các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các địa bàn vùng sâu. vùng xa;

Hỗ trợ và phục vụ người dân có nhu cầu đổi bằng thuyền tnrởng, máy trưởng PTTNĐ sang lấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyên trưởng, máy trưởng PTTNĐ thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

[ Quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật sủa đổỊ bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13, bằng thuyền trưởng, máy trưởng được cấp trước ngày 01/01/2015 thì tiếp tục được sử đụng đến hết ngày 31/12/2019 ]./.

Công văn số : 11441/BGTVT-ATGT