Theo dòng sự kiện

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL

03:37 05/09/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình hôm qua 4/9 đã yêu cầu các Sở, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố khắc phục những hạn chế, bất cập và đảm bảo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND trong thời gian tới,

 

Cụ thể, các cơ quan chuyên môn tỉnh thường xuyên cập nhật các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản đảm bảo phải tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản QPPL; 

Hội đồng nhân dân, UBND  huyện, thị xã, thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo công tác này được thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời, đề ra định hướng trong công tác xây dựng văn bản; 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; 

Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tự kiểm tra văn bản do HĐND, UBND xã ban hành..

 

Responsive image
 

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp quan tâm hơn nữa công tác thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết, thẩm định dự thảo văn bản QPPL; Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

 

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL của các cơ quan, địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

 

[ Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản QPPL tại An Giang đã có những chuyển biến tích cực, quá trình xây dựng và ban hành văn bản tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định; hệ thống văn bản QPPL cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, đáp ứng được yêu cầu về nội dung và chất lượng văn bản, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản được ban hành chưa đúng trình tự, thủ tục, chất lượng một số văn bản chưa cao; còn xem nhẹ việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc góp ý, thẩm định dự thảo văn bản...]

 

Công văn: 866/UBND-NC

Các tin khác