An toàn giao thông

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU của Tỉnh ủy

09:08 12/07/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng hôm qua (11/7) giao Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở GTVT và các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng thời yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương và đơn vị.

 

Responsive image
 

 

Mục đích, yêu cầu Kế hoạch số 89-KH/TU của Tỉnh ủy: “Tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kết luận số 45-KL/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan. Mặt trận Tổ quốc và các đoản thể chính trị - xã hội các cấp trong việc bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn; phấn đấu hàng năm giảm tử 5% đến 10% các tiêu chí về tai nạn giao thông, không có ùn tắc giao thông lớn trong các ngày cao điểm ở các đô thị và các điểm nóng về giao thông” /..

 

Mởi bạn đọc tải về xem toàn văn Kế hoạch số 89-KH/TU

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Kế hoạch số 89-KH/TU