GIÁM ĐỐC SỞ
Ô.  Nguyễn Phú Tân

Ô. Nguyễn Phú Tân

Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Ô.  Đỗ Văn Thơm

Ô. Đỗ Văn Thơm

Phó Giám đốc

Ô.  Đinh Văn To

Ô. Đinh Văn To

Phó giám đốc

Sđt :

TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CHUYÊN MÔN
Ô.  Trương Khiết Quang

Ô. Trương Khiết Quang

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

#

Ô.Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng QLKCHTGT

Sđt :

#

Ô.Nguyễn Thanh Kỳ

Trưởng phòng QLVTPT&NL

Sđt :

#

Ô.Lâm Vĩnh Cường

Trưởng phòng QLCLCTGT

Sđt :

#

Ô.Phạm Đăng Lên

Chánh Văn phòng

Sđt :

#

Ô.Trần Nhựt Qui

Chánh Thanh tra

Sđt :

#

Ô.Lê Văn Xác

Phó Chánh thanh tra

Sđt :

Huỳnh Ngọc Sang

Phó Văn phòng

Sđt :

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ
Ô. Khưu Phong Nhã

Ô. Khưu Phong Nhã

Hiệu trưởng Trường Kỹ thuât nghiệp vụ GTVT

#

Phó hiệu trưởng

Sđt :

#

Ô.Lê Công Thạch

Hiệu Phó

Sđt :

#

Ô.Nguyễn Thiện Bằng

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :

#

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :

#

Ô.Hồ Minh Ức

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :