GIÁM ĐỐC SỞ
Ô.  Nguyễn Phú Tân

Ô. Nguyễn Phú Tân

Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Ô.  Đỗ Văn Thơm

Ô. Đỗ Văn Thơm

Phó Giám đốc

#

Ô. Nguyễn Ngọc Vệ

Phó giám đốc

Sđt :

TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CHUYÊN MÔN
Ô.  Trương Khiết Quang

Ô. Trương Khiết Quang

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

#

Ô.Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng QLKCHTGT

Sđt :

#

Ô.Nguyễn Thanh Kỳ

Trưởng phòng QLVTPT&NL

Sđt :

#

Ô.Lâm Vĩnh Cường

Trưởng phòng QLCLCTGT

Sđt :

#

Ô.Phạm Đăng Lên

Chánh Văn phòng

Sđt :

#

Ô.Trần Nhựt Qui

Chánh Thanh tra

Sđt :

#

Ô.Lê Văn Xác

Phó Chánh thanh tra

Sđt :

#

Phó Chánh thanh tra

Sđt :

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ
Ô. Khưu Phong Nhã

Ô. Khưu Phong Nhã

Hiệu trưởng Trường Kỹ thuât nghiệp vụ GTVT

#

Phó hiệu trưởng

Sđt :

#

Ô.Lê Công Thạch

Hiệu Phó

Sđt :

#

Ô.Nguyễn Thiện Bằng

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :

#

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :

#

Ô.Hồ Minh Ức

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :