Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang    
 
 
 
 
Giới thiệu Sở Giao Thông Vận Tải
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (17/10/2016)

Sở Giao thông Vận tải tải là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định pháp luật;

      Sở Giao thông Vận tải chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông Vận tải.

 

 

 

  Nhiệm vụ - quyền hạn :

 

1. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

2. Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm về Giao thông – Vận tải ở địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

3. Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi quản lý;

4.Trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp bảo vệ các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

5. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt; Tổ chức và phối hợp tổ chức việc giáo dục tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh;

6. Thực hiện việc đăng ký, cấp, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, bằng lái... cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế của địa phương hoạt động trong lĩnh vực Giao thông – Vận tải theo quy định pháp luật, của Bộ Giao thông Vận tải và hướng dẫn của các Cục quản lý chuyên ngành;

7. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp quy khác về chuyên ngành Giao thông – Vận tải; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải và của UBND tỉnh;

8. Về quản lý giao thông - vận tải:

a) Tổ chức duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ và phối hợp với các huyện, thị, thành để thực hiện việc bảo vệ hệ thống giao thông của địa phương, của quốc gia do Trung ương ủy thác cho địa phương và đảm bảo giao thông các tuyến do tỉnh quản lý;

b) Thiết lập và thông báo, chỉ dẫn hệ thống mạng lưới giao thông thủy bộ do tỉnh trực tiếp quản lý; áp dụng các quy định của Bộ về tải trọng và đặc tính kỹ thuật của phương tiện được phép vận hành trên mạng lưới giao thông của địa phương, bảo đảm an toàn giao thông và kết cấu công trình giao thông;

c) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu trên các tuyến giao thông thủy bộ của địa phương. Tổ chức thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền xét duyệt thẩm định đối với các luận chứng cấp phép cho xây lắp các công trình giao thông do tỉnh quản lý;

d) Thẩm định và đề xuất UBND tỉnh phân loại các tuyến đường giao thông, định kỳ cấp phép sử dụng, khai thác hoặc đình chỉ khai thác, sử dụng các công trình, các tuyến giao thông do địa phương trực tiếp quản lý;

đ)Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng vận tải của địa phương, ổn định tuyến vận tải hàng hóa và hành khách, đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong phạm vi địa bàn và liên tỉnh;

e) Phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông vận tải, người và tài sản trên phương tiện đó hoạt động trên địa bàn tỉnh.

9. Về xây dựng giao thông:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt về xây dựng mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chức năng chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông của địa phương (bao gồm các công trình do nguồn ngân sách của địa phương, vốn Trung ương cấp cho địa phương hoặc các nguồn vốn khác) theo quy định pháp luật, sự phân cấp của Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh;

b) Tổ chức chỉ đạo việc xây dựng các công trình giao thông của tỉnh theo đúng quy trình, cơ chế quản lý xây dựng cơ bản. Thẩm xét và giám định các công trình trong phạm vi được giao. Chủ trì soạn thảo các dự án đầu tư về giao thông vận tải trên địa bàn trình UBND tỉnh quyết định.

10. Về quản lý nghiệp vụ – kỹ thuật giao thông vận tải:

a) Đăng kiểm kỹ thuật các phương tiện thi công công trình giao thông, các phương tiện vận tải đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và hướng dẫn các Cục quản lý chuyên ngành;

b) Xét duyệt thiết kế và thẩm định việc cải tạo, sửa đổi, phục hồi, đóng mới và sản xuất phương tiện, thiết bị phụ tùng giao thông vận tải theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải hoặc của các Cục quản lý chuyên ngành;

c) Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và thu nộp lệ phí Giao thông – Vận tải theo quy định của Nhà nước;

d) Giúp UBND tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội hoạt động trong lĩnh vực Gia thông – Vận tải theo quy định pháp luật;

đ) Thực hiện tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải ở địa phương theo quy định pháp luật và hướng dẫn của các Cục quản lý chuyên ngành;

Hướng dẫn kiểm tra công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và công nhân kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải;

11. Đề nghị UBND tỉnh và thực hiện theo thẩm quyền việc điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;

12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Giao thông – Vận tải đối với cơ quan chuyên môn giao thông vận tải thuộc UBND cấp huyện;

13. Thực hiện Hợp tác Quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông Vận tải theo quy định pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

14. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định pháp luật;

15. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý;

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở;

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình và nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật;

18. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.


 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký trực tuyến Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu